Language | Svenska   ·  English
 

Konvertibelt lån 2011/2016

VIKTIG INFORMATION

Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber”) håller på denna webbplats tillgängligt information om Rörvik Timbers emission av konvertibler 2011/2016. Informationen omfattar emissionsprospekt, anmälningssedlar, pressmeddelanden och andra handlingar och information rörande emissionen. Ett beslut om att delta i emissionen och teckna konvertibler bör baseras på innehållet i prospektet i dess helhet. Prospektet publiceras på webbplatsen i maj 2011.

Distribution av prospektet eller annan information rörande emissionen och/eller av erbjudande om att teckna konvertibler omfattas i vissa rättsordningar av legala restriktioner. För att få tillgång till det fullständiga prospektet, anmälningssedel eller annan information rörande emissionen måste nedanstående villkor accepteras genom att nedan klicka: "Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan".

Rörvik Timber kommer att förlita sig på riktigheten av att nedan angivna villkor har accepterats vid tillhandahållande av prospektet eller annan information rörande emissionen.

Denna webbplats, prospektet och annan information rörande emissionen, samt det erbjudande som dessa avser, riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätter, betalda tecknade units (BTU) eller konvertiblerna har registrerats enligt United States Securities Act från 1933 eller annan tillämplig lag i land annat än Sverige och erbjudandet att teckna konvertibler i Rörvik Timber omfattar inte aktieägare eller andra personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av prospektet eller erbjudandet strider mot där tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt.

Prospektet, anmälningssedel eller annan information rörande emissionen får inte distribueras till eller i USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller i något annat land där distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Genom att ladda ner eller på annat sätt ta del av prospektet bekräftar Du att Du har informerat Dig om och kommer att efterleva sådana restriktioner samt att Du inte har registrerad adress i och inte har hemvist i eller befinner Dig i något av dessa länder.

Vid eventuella olikheter mellan de tryckta dokumenten och de elektroniska som tillhandahålls på denna webbplats skall de tryckta äga företräde. Tvist med anledning av nämnda dokument eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

Anmälan om teckning av konvertibler i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTU eller konvertiblerna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare eller andra personer med hemvist enligt ovan.

Vänligen klicka nedan för att bekräfta huruvida Du instämmer med ovanstående eller inte.

Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan

Nej, jag accepterar inte

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies