Language | Svenska   ·  English
 

Certifiering

Verksamheten vid Rörvik Timber AB är spårbarhetscertifierad enligt FSC®(1) och PEFC™(2). Rörvik Timber AB arbetar dessutom för att skogsbruket ska bedrivas på ett aktivt och ansvarsfullt sätt, och att detta ska genomlysas i alla produktionsled från skog till levererad planka.

Inom organisationen arbetar virkesinköparna, entreprenörerna och alla andra som utför skogliga tjänster utefter de standarder och regler som gäller för PEFC™s skogliga certifiering.

Rörvik Timber AB ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™ och FSC® (FSC-C106928)-krav och intentioner, och förvissa sig om att råvaran inte kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

Se våra certifikat och övriga dokument:

PEFC Skogsbruk

PEFC Spårbarhet, COC

FSC Spårbarhet, COC

Offentlig sammanfattning - PEFC

 

FOTNOT;

1) FSC, som står för "Forest Stewardship Council®", är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom certifieringssystemet FSC.

2) PEFC står för "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes", ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled med målet att främja uthålligt skogsbruk.

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies