Language | Svenska   ·  English
 

Miljöpolicy

Rörvik Timber AB:s miljöarbete skall präglas av följande principer:

Försiktighetsprincipen
 

Brist på vetenskapligt säkerställda bevis ska inte utgöra skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder mot miljöförstöring. Det behöver alltså inte vara 100%-igt bevisat att något är miljöfarligt, för att man genast skall göra något åt det.

Kretsloppsprincipen
 

Det som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga förbrukning av resurser utan att skada naturen. Företagets råmaterial bygger på ett hållbart system med bas i det naturliga kretsloppet, råvaran kan förnyas och produkterna kan återvinnas. Skogens växtkraft är basen i detta system vilket ställer krav på skötsel och hushållning av råvaran.

Utbytesprincipen
 

Bolaget skall ersätta alla miljöskadliga produkter och ämnen med mindre skadliga alternativ.

Bolagets miljöarbete går ut på att successivt förbättra miljön genom förebyggande åtgärder med hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Inom Bolaget skall omsorgen om miljön genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet.

Verksamhetens miljöpåverkan skall ses i sin helhet och innefatta råvaran, inköp, produktion, biprodukter, avfallshantering och transporter.

Miljöarbetet skall steg för steg förbättras genom att alla medarbetare får utbildning och information samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC ®(FSC-C106928) -krav och intentioner, och förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

Bolaget skall ej vara involverat i verksamhet som strider mot någon av ILO:s kärnkonventioner.

Uppföljning av miljöpolicyn görs en gång om året.

Miljöpolicyn - allmänheten
 

Miljöpolicyn skickas vid förfrågan till leverantörer, kunder och övriga intressenter. Miljöpolicyn är även uppsatt på anslagstavlorna inom enheterna.

Miljöpolicyn- entreprenad
 

Miljöpolicyn ska kommuniceras ut till dem som arbetar för eller på uppdrag av organisationen.

Miljöpolicyn – personalen
 

All personal har tagit del av miljöpolicyn och nyanställda informeras om innehållet.

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies