Language | Svenska   ·  Dansk  ·  English
 

Pressmeddelanden

Rörvik Timber lägger ner sågverken i Sandsjöfors och Tvärskog

 En svag sågverkskonjunktur under många år och fortsatt höga råvarupriser ligger bakom Rörvik

Timbers styrelses beslut att påbörja förhandlingar om att lägga ner sågverken i Sandsjöfors och

Tvärskog.

Under flera år har sågverken gått med kraftiga förluster och de åtgärder som vidtagits för att

förbättra lönsamheten har inte lyckats.

Nedläggningarna berör cirka 43 personer i Tvärskog och cirka 38 personer i Sandsjöfors.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna har påbörjats.

"I södra Sverige finns det för många sågverk. För att uppnå en bättre balans mellan produktion och

råvarutillgång kommer en fortsatt strukturrationalisering att behövas. För att uppnå en långsiktigt

konkurrenskraftig sågverksindustri behövs en koncentration till färre enheter” säger Per Rodert, VD

för Rörvik Timber.

Rörvik Timber koncernen har ytterligare 5 sågverk. Rörvik gruppen koncentrerar verksamheten och

fortsätter att utveckla kvarvarande enheter.

Satsningen på och utbyggnaden av sågverket i Linghem fortsätter enligt plan. Såglinjen installeras för

närvarande och skall vara i drift från den 1 mars.

I Rörviksågen har investeringar på cirka 25 Mkr under 2015 slutförts, vilket innebär ökad

torkkapacitet och ökad flexibilitet för sågning av gran och fura. I och med nedläggningen av

Sandsjöfors kommer Rörvik att kunna ta över Sandsjöfors kunder.

Rörvik bedömer att den svenska marknaden kommer att fortsätta utvecklas positivt under 2016 men

att den för svenska sågverksindustrin viktiga marknaden i Nordafrika och Mellanöstern kommer att

fortsätta att vara mycket svag.

Huskvarna den 4 januari 2016

Rörvik Timber AB

Styrelsen

Kontakta:

Per Rodert, VD Rörvik Timber AB 036 580 1141

    ADRESS TELEFON FAX E-POST
    Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
     
    Cookies